piątek, 17 lutego 2017

Nowe wsparcie dla dystrybutorów


20 lutego 2017 rozpoczyna się nabór wniosków do programu „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”, za którym stoi Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Większość środków na jego realizację pochodzić będzie z dotacji PISF. Maksymalna dotacja na jeden film nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych.

Program SFP może się przyczynić do zwiększenia udziału trudnego repertuaru w polskich kinach z silnym zaznaczeniem współpracy z Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych. Główny nacisk położony został na filmy polskie, które albo nie mogą przebić się do kin, albo ponoszą w nich porażki. Jak przeczytać można w regulaminie dotacja ma charakter zwrotny i jeśli dobrze rozumiem to w konsekwencji prowadzi do tego, że dystrybutor musi ostatecznie pożyczkę zwrócić. Szczegóły zwrotu reguluje "umowa o współpracy w zakresie rozpowszechniania filmu pomiędzy SFP a dystrybutorem". O tym jakie filmy uzyskają wsparcie ostatecznie decydować będzie Prezes SFP, a wsparcie na jeden film nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Całej procedurze towarzyszy mnóstwo dokumentów, dystrybutor musi szczegółowo opisać swoje działania. Na ile będzie to atrakcyjna forma wsparcia polskich dystrybutorów przekonamy się zapewne niedługo, a znając specyfikę rynku wielu dystrybutorów skorzysta z niej zapewne chętnie.

Oto jak przedstawia się sam Program przygotowany przez SFP:

W oficjalnym komunikacie czytam: O wsparcie z Programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę. Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 20 marca 2017 roku. W kwietniu 2017 roku odbędzie się Sesja Komisji Eksperckiej.

W regulaminie programu znajdują się następujące zapisy:

Zakwalifikowanie  danego filmu  do  klasyki  kina  jest  uznaniową  decyzją  SFP,  podjętą  zgodnie  z obowiązującą w tej mierze wewnętrzną  procedurą, przy udziale ciała doradczego tj. Komisji Ekspertów.

Z Programu wyłączone są filmy o charakterze reklamowym, naruszającym dobre obyczaje lub narażające przy ich eksploatacji na odpowiedzialność prawną, a w szczególności o charakterze pornograficznym, propagującym rasizm, faszyzm, totalitaryzm albo nawołujące do nienawiści  na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

Wsparcie finansowe SFP ma charakter zwrotny, tzn. zakłada się, że środki finansowe stanowiące udział w  kosztach  dystrybucji filmu  będą  podlegały  zwrotowi  z wpływów  z  dystrybucji filmu  w kinach w całym kraju w okresie od dnia podpisania umowy do daty upłynięcia 12 miesięcy od dnia  premiery  filmu,  po  uprzednim  pokryciu  kosztów  kwalifikowanych  poniesionych  przez dystrybutora  filmu,  przy  czym  szczegółowe  zasady  i  warunki  tego  zwrotu  określa  umowa  o współpracy w zakresie rozpowszechniania filmu pomiędzy SFP a dystrybutorem.   

Realizacja Programu uzależniona jest od zapewnienia środków finansowych na jego realizację. Zakłada się, że źródłem finansowania Programu będą przede wszystkim (w około 90%) środki pozyskane  z  tytułu  dotacji  celowej  na  jego  realizację  z  PISF,  o  którą  to  dotację  SFP  będzie każdorazowo, corocznie wnioskować, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą oraz środki  własne  SFP  (w  około  10%)  pochodzące  ze  Statutowego  Funduszu  Socjalnego, Kulturalnego i Wspierania Twórczości Filmowej. W przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację Programu w danym roku kalendarzowym jego realizacja ‐ decyzją Prezesa SFP ‐  może zostać  czasowo  wstrzymana,  zawieszona  lub  definitywnie  zakończona.

SFP  będzie  dążyć,  aby  informacja  o  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na realizację Programu w danym  roku kalendarzowym  została  upubliczniona  za pośrednictwem strony  internetowej  SFP,  w    możliwie  szybkim  terminie  od  uchwalenia  budżetu  SFP/planu finansowego na dany rok/ i pozyskania informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Podział środków finansowych w ramach Programu
Zakłada się następujący podział środków finansowych na realizacje Programu w danym roku: 
- 60% środków przeznaczone będzie na dystrybucję filmów polskich,
- 30%  otrzymanej  przez  SFP  dotacji  będzie  przeznaczone  na  dystrybucję  filmów  europejskich,
- 10% otrzymanej przez SFP dotacji będzie przeznaczone na dystrybucję klasyki filmowej oraz filmów nieeuropejskich.

W  przypadku  niewykorzystania  puli  środków  przeznaczonych  na  poszczególne  kategorie filmów,  Prezes  SFP  działając  w  porozumieniu  z  dyrektorem  PISF,  może  dokonać  zmian  w podziale procentowym środków.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od posiadanych przez SFP na ten cel środków, nie może jednak przekroczyć kwoty 100 000 złotych brutto na jeden film.

Udział SFP w kosztach dystrybucji filmu nie może być większy niż 50% kosztów kwalifikowanych dystrybucji kinowej filmu, odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora PISF.

Dystrybutor składając wniosek zobowiązany jest udostępnić SFP na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego link do filmu. 

Wnioski będą rozpatrywane w sesjach przez powołaną do tego celu komisję ekspercką, pełniącą funkcję ciała doradczego Prezesa SFP.  Komisja  rekomenduje Prezesowi SFP  filmy do zakwalifikowania do Programu bądź odrzucenia, przy czym ostateczną decyzję,  w tej mierze, w tym także co do warunków i wysokości wsparcia dystrybucji filmu  podejmuje każdorazowo  Prezes  SFP.

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia Komisja oraz Prezes SFP biorą pod uwagę następujące kryteria:
a) wartości artystyczne filmu; 
b) potencjał rynkowy filmu uwzględniający wyniki z pokazów płatnych, bezpłatnych oraz  z innych form dystrybucji ; 
c) przydatność filmu do działań edukacyjnych;
d) dotychczasowa współpraca dystrybutora z SFP;
e) zdobyte przez film nagrody, zarówno w Polsce jak i zagranicą;
f) planowana liczba ekranów na jakich zostanie wyświetlony dany film.

W treści umowy między SFP a dystrybutorem przeczytać można m.in.:

Dystrybutor zobowiązuje się do (wyciąg z umowy):
- wprowadzenia Filmu na ekrany nie mniej niż 25 kin należących do SKSiL. Wprowadzenie to nastąpi w czasie trwania niniejszej umowy.
- raportowanie 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i piątek w okresie pierwszych dwóch miesięcy od daty premiery w kinach, a w kolejnych miesiącach raz w tygodniu,  wyników frekwencyjnych oraz wpływów osiągniętych z rozpowszechniania Filmu, w formacie wskazanym przez SFP.
- informowanie o otrzymanym wsparciu we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących filmu
- przedstawienia sprawozdania merytoryczno–finansowego z rozpowszechniania Filmu w kinach za okres 12 miesięcy od daty premiery kinowej Filmu
- przedstawienia raportu medialnego ze zrealizowanych działań promocyjnych
- umożliwienie przedstawicielom SFP przeprowadzenia prawnej i majątkowej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, w szczególności w zakresie wykonania budżetu dystrybucji Filmu zgodnie z przyjętym kosztorysem i harmonogramem dystrybucji, w tym co do prawidłowości wydatkowania i rozliczenia kwoty wkładu finansowego udzielonego przez SFP oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy
- umieszczenie informacji o wsparciu dystrybucji w czołówce i tyłowe filmu wraz z logo SFP w formie planszy wg. wzoru przekazanego przez SFP wyświetlanej przez co najmniej 4 sekundy

Szczegóły dotyczące programu znajdują się tutaj.