środa, 13 lipca 2016

Niewygodne tematy przejdą. MKiDN i film historyczny


Organizatorzy konkursu stypendialnego na stworzenie scenariusza filmu fabularnego o historii Polski zapowiadają, że „nie będą wycinać niewygodnych tematów, że interesuje ich przede wszystkim dobra historia”. Na czele dziesięcioosobowego jury stoi Jarosław Sokół. Organizatorem jest MKiDN.

Jak cytuje portalfilmowy.pl: Ten konkurs jest pierwszym etapem wypełniania historycznej luki we współczesnej kinematografii polskiej. W naszej historii jest wiele tematów, które do tej pory nie trafiły na ekran, czas to zmienić. Mamy świadomość, że kino historyczne jest kosztowne dlatego równocześnie prowadzimy w ministerstwie prace nad stworzeniem odpowiednich mechanizmów finansowania takich produkcji (m.in. ustawa o zachętach inwestycyjnych). Wkrótce przedstawimy wyniki tych prac - powiedział prof. dr hab. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister powiedział też, że działania jego resortu nie są konkurencją dla PISF, ale jedynie uzupełnieniem działań takich instytucji.

Bardzo zróżnicowane jest jury, które oceni nadesłane projekty. Z jednej strony osoby związane z PIS i prawą stroną sceny politycznej, z drugiej uznani polscy twórcy. Ciekawa to będzie konfrontacja. Mnie cieszy udział w tym gremium Piotra Dzięcioła, Mateusza Wernera i Joanny Kos-Krauze.

Pełen skład jury konkursu to: Jarosław Sokół – scenarzysta (przewodniczący Jury), Remigiusz Włast-Matuszak – publicysta (sekretarz Jury), Piotr Gociek – publicysta, scenarzysta, prof. Wojciech Roszkowski – profesor historii, Dariusz Wieromiejczyk – producent, Mateusz Werner – NCK, Rafał Wieczyński – reżyser, Piotr Dzięcioł – producent, Joanna Kos-Krauze – scenarzystka, reżyser, Wojciech Tomczyk – scenarzysta, literat.

Wiadomo też jak przebiegała będzie ocena projektów. Ich kryteria to:
a) wartość artystyczna,
b) potencjał umożliwiający stworzenie filmu,
c) dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie działalności zawodowej i twórczej.

Ostatnie kryterium ze względu na otwarty charakter konkursu będzie zmarginalizowane, ale ma stanowić zabezpieczenie przed osobami, którym wydaje się, że wiedzą jak napisać scenariusz filmowy.

Celem konkursu jest pozyskanie przez Organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Tematyka realizowanych w trakcie stypendium prac literackich powinna odnosić się do istotnych wydarzeń historycznych kształtujących współczesną tożsamość Polaków. Organizatorzy pragną przy tym, by scenariusze nie były jedynie artystyczną wizją przeszłości, lecz – opierając się na prawdziwych wydarzeniach lub ich kompilacji – prezentowały polską narrację historyczną w sposób atrakcyjny, zgodny ze współczesnymi trendami kultury popularnej i sztuki filmowej.

W pierwszym etapie Konkursu spośród nadesłanych wniosków wyłonionych zostanie do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3.000 zł brutto z przeznaczeniem na  stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu. W drugim etapie Konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Konkurs ma charakter otwarty, a wnioski można składać do 12 września. Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków. Oceny merytorycznej dokona Komisja powołana przez MKiDN. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 21 października 2016 r. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. Wyniki konkursu poznamy jednak dopiero 19 czerwca 2017 roku.

Dokładny Harmonogram Konkursu Stypendialnego wygląda następująco.

13 lipca 2016 - termin ogłoszenia Konkursu
do 12 września 2016 termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski składane są do Narodowego Centrum Kultury (NCK)
12.09 – 19.09.2016 - czas oczekiwania na Wnioski wysłane pocztą oraz weryfikacja zgodności złożonych Wniosków
20.09 – 12.10.2016 - czytanie Wniosków przez Komisję konkursową
13 października 2016 - Komisja Konkursowa przekazuje Ministrowi listę do 50 najlepiej ocenionych Wniosków
do 21 października 2016 - decyzja Ministra o przyznaniu Stypendium
do 18 listopada 2016 - termin złożenia treatmentów
21.11 – 12.12.2016 - czas na przeczytanie treatmentów przez Komisję Konkursową w ramach II etapu Konkursu stypendialnego
12-14 grudnia 2016 - obrady Komisji konkursowej (Komisja konkursowa wyłoni do 5 kandydatów do Stypendium II stopnia)
do 20 grudnia 2016 - decyzja Ministra w przedmiocie przyznania Stypendium II
21.12.2016 – 15.05.2017 - wypłata Stypendiów II
do 15 maja 2017 - stypendyści II etapu zobowiązani są dostarczyć gotowe scenariusze filmu
do 5 czerwca 2017 - Komisja Konkursowa przedkłada Ministrowi oceny oraz wyniki Konkursu
19 czerwca 2017 - oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu stypendialnego

Oficjalne i szczegółowe informacje o konkursie.

KONKURS STYPENDIALNY NA STWORZENIE SCENARIUSZA FILMU FABULARNEGO Z ZAKRESU HISTORII POLSKI

Stypendia w ramach Konkursu na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski, dalej zwanego „Konkursem” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Organizatorem Konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem Konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym na realizację projektu stypendialnego polegającego na stworzeniu scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski.

Celem konkursu jest pozyskanie przez Organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Tematyka realizowanych w trakcie stypendium prac literackich powinna odnosić się do istotnych wydarzeń historycznych kształtujących współczesną tożsamość Polaków.

Organizatorzy pragną przy tym, by scenariusze nie były jedynie artystyczną wizją przeszłości, lecz – opierając się na prawdziwych wydarzeniach lub ich kompilacji – prezentowały polską narrację historyczną w sposób atrakcyjny, zgodny ze współczesnymi trendami kultury popularnej i sztuki filmowej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Konkursu spośród nadesłanych wniosków wyłonionych zostanie do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie Konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50 tys. zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu. Termin składania wniosków upływa z dniem 12 września 2016 r.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs stypendialny na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski”) należy złożyć osobiści w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.00 do 16.00) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01 – 231 Warszawa.
W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
1.    aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2.    realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
3.    została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.
Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 21 października 2016 r. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z Działem Edukacji NCK: tel. 22 210 01 15, e-mail: konkurs@nck.pl

Harmonogram Konkursu Stypendialnego

13 lipca 2016 - termin ogłoszenia Konkursu
do 12 września 2016 termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski składane są do Narodowego Centrum Kultury (NCK)
12.09 – 19.09.2016 - czas oczekiwania na Wnioski wysłane pocztą oraz weryfikacja zgodności złożonych Wniosków
20.09 – 12.10.2016 - czytanie Wniosków przez Komisję konkursową
13 października 2016 - Komisja Konkursowa przekazuje Ministrowi listę do 50 najlepiej ocenionych Wniosków
do 21 października 2016 - decyzja Ministra o przyznaniu Stypendium
do 18 listopada 2016 - termin złożenia treatmentów
21.11 – 12.12.2016 - czas na przeczytanie treatmentów przez Komisję Konkursową w ramach II etapu Konkursu stypendialnego
12-14 grudnia 2016 - obrady Komisji konkursowej (Komisja konkursowa wyłoni do 5 kandydatów do Stypendium II stopnia)
do 20 grudnia 2016 - decyzja Ministra w przedmiocie przyznania Stypendium II
21.12.2016 – 15.05.2017 - wypłata Stypendiów II
do 15 maja 2017 - stypendyści II etapu zobowiązani są dostarczyć gotowe scenariusze filmu
do 5 czerwca 2017 - Komisja Konkursowa przedkłada Ministrowi oceny oraz wyniki Konkursu
19 czerwca 2017 - oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu stypendialnego