piątek, 3 marca 2017

Filmoteka i NInA razem od 10 maja


Na 1 marca planowano rozpoczęcie działalności połączonych wcześniej Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jak informuje MKiDN data ta została przeniesiona na 10 maja. Instytucja, która ma powstać po połączeniu to Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny (FINA). Nieoficjalnie wybrano też kandydata do jej kierowania.

"Zgodnie z nowym Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego połączenie nastąpi 10 maja br. Zmiana jest podyktowana koniecznością zakończenia procesu legislacyjnego zmiany ustawy o kinematografii" - informuje resort kultury.

Według MKiDN przyczyną połączenia obu instytucji jest "konieczność zapewnienia większej efektywności działań na rzecz zabezpieczania i udostępniania narodowego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki Narodowej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego Instytutu Audiowizualnego". W ocenie resortu kultury skutkiem połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego będzie "znacznie lepsza i bardziej kompleksowa ochrona polskiego dziedzictwa filmowego".

Filmoteka Narodowa to państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii (m.in. gromadzenie zbiorów filmowych - taśm, a także scenariuszy, scenopisów, książek o tematyce filmowej, plakatów, fotosów) oraz upowszechnianie kultury filmowej. Kolekcja FN - zbiory filmowych taśm i archiwaliów - jest jedną z największych w Europie.

NInA rozpoczął działalność w 2005 r. jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (PWA) i pod tą nazwą zainicjował wydawane do chwili obecnej serie muzyczne i filmowe: m.in. Polską Szkołę Dokumentu. W 2009 r. decyzją ministra kultury został przemianowany na Narodowy Instytut Audiowizualny. Misją statutową NInA jest utrwalanie, archiwizacja i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej oraz teatralnej.

Pełnomocnikiem ds. połączenia instytucji Piotr Gliński mianował Dariusza Wieromiejczyka, wcześniej dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w ministerstwie i szefa Agencji Produkcji TVP w czasach prezesury Bronisława Wildsteina. O Wieromiejczyku nieoficjalnie mówi się jako o przyszłym dyrektorze nowej połączonej instytucji. Krytycy pomysłu połączenia uważają, że resortowi chodzi przede wszystkim o wymianę kierownictwa bez konieczności odwoływania szefów łączonych podmiotów.

By połączyć obie instytucje, konieczna jest nowelizacja ustawy o kinematografii. To w niej zapisana jest rola i nazwa Filmoteki Narodowej. Ta sama ustawa reguluje system publicznego finansowania kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, dlatego zmienianie jej budzi obawy o niezależność twórców. „Wyborcza” wystąpiła o ministerialny projekt w trybie dostępu do informacji publicznej. W otrzymanym dokumencie przewidywane zmiany dotyczą wyłącznie Filmoteki Narodowej. Jak dotąd projektu nie ma jeszcze u laski.

[na podstawie PAP i „Wyborcza.pl”]